HomeGedragscodes

SDO Korfbal vind een veilig sportklimaat belangrijk en noodzakelijk, waarbij er op een goede manier en sportief met elkaar om wordt gegaan. Iedereen moet zich veilig en prettig voelen binnen onze vereniging. Om dit te kunnen waarborgen zijn er gedragsregels opgesteld met elkaar. Wij hanteren de gedragscode van de KNKV en het NOC/NSF, onze gedragsregels zijn hier van afgeleid.

Deze regels gelden zowel voor de spelers en trainers als de ouders en supporters. Spreek elkaar aan wanneer dit niet het geval is, of meld het bij het bestuur (of één van de vertrouwenscontactpersonen) om vervelende situaties te stoppen en te voorkomen.

SDO Korfbal heeft haar gedragsregels afgeleid van de gedragsregels zoals die zijn opgesteld door de KNKV en het NOC/NSF.

Je kunt uiteraard ook contact opnemen met de contactpersoon van SDO korfbal via deze link.

In het kort samengevat:

  • Wij zijn sportief en hebben respect voor iedereen die het mogelijk maakt onze sport te beoefenen.
  • Er is geen plaats voor agressie, geweld, discriminatie of pesten (ook niet ”online”).
  • We sluiten niemand buiten en iedereen is welkom.
  • Seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten zijn uit den boze.
  • Als er problemen zijn, maken we dit bespreekbaar en indien nodig melden wij verkeerd gedrag.

Vrijwilligers (aannamebeleid)

Om ervoor te zorgen dat je bij SDO veilig en onbezorgd kunnen sporten en te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen, hanteert SDO Korfbal een aannamebeleid voor trainers, coaches en andere vrijwilligers. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

  • Kennismakingsgesprek
  • Controle van referenties (evt bij eerdere sportverenigingen, register met tuchtuitspraken voor zeden in de sport)
  • Aanvragen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), dit herhalen we elke 4 jaar
  • Bekend maken met de omgangs- en gedragsregels

Gedragscodes voor sporters

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Pas daarom onderstaande gedragsregels toe.

De sporter:
Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldin- gen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.

Respecteert anderen.Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheids- rechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presen- teert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken.Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving.Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijf van anderen af.Raak (buiten de normale sportbe- oefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde.Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden.

Gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.
Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.

Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer.


Gedragscode voor functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)

Als bestuurder/functionaris zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

Een bestuurder, werknemer, of andere functionaris:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.

Is dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereni- ging of andere rechtspersoon en richt je op het belang van de leden en/of aangeslotenen.

Is open.Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.

Is betrouwbaar.Hou je aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nati- onale bond. Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.

Is zorgvuldig.Handel met respect en stel gelijke behan- deling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrou- welijke informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.

Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling.Vervul geen nevenfunctie en ga geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met je functie. Bespreek een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met ver- antwoordelijken. Doe opgave van financiële belangen
in andere organisaties en van nevenfuncties.

Geef aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn.Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentiever- houdingen. Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan xxx euro en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meld geschenken en giften van meer dan xxx euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle spor- ters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het – samen met de leden, trainers en ouders – opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging.

Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensover- schrijdend gedrag. Stimuleer het melden van onge- wenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

Spant zich in om te werken met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc. Zorg ervoor dat je spor- torganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doe ook onderzoek naar handelspartners, e.a.

Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt hiernaar.Wed niet op een sport waarbij je betrokken bent. Verstrek geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent aan bookmakers of aan anderen.

Ziet toe op de naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Ben jij je er als trainer van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging? Je
hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

Een trainer, coach of begeleider:
Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in doping- controleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstel- ling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthou je van elke vorm van (machts) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrij- dend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele sek- suele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand in zijn waarde aan. Onthou je van discri- minerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waak- zaam en alert op signalen en aarzel niet om die door
te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

WIL JE OOK LID WORDEN VAN SDO?

Over ons

Sportvereniging SDO is opgericht in 1946 in Veldhoven

Recente berichten / Recent posts

© 2021 Copyright SDO Korbal Veldhoven. Alle rechten voorbehouden